Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności, po przedłożeniu wraz z wnioskiem jednego z orzeczeń:

  • orzeczenia o niepełnosprawności
  • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
  • orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów
  • orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.

Świadczenie to przyznawane jest na wniosek studenta, na podstawie aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, wydanego przez właściwy organ. Wysokość stypendium ustala Rektor odrębnym zarządzeniem w porozumieniu z samorządem studenckim.

Zasady przyznawania stypendium

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na semestr (zimowy/letni), na podstawie ważnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, włącznie do miesiąca, w którym kończy się ważność orzeczenia.

W przypadku utraty ważności orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do stypendium ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli student spełnia warunki uprawniające do nabycia tego świadczenia oraz złożył wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w terminie trzech miesięcy od utraty ważności poprzedniego orzeczenia. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może być przyznane w trakcie trwania roku akademickiego. Stypendium przyznawane jest wówczas od miesiąca, w którym złożono wniosek, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów. Łączny okres, przez który przysługuje świadczenie, wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenie przysługuje na studiach: pierwszego stopnia - nie dłużej niż przez 9 semestrów, drugiego stopnia- nie dłużej niż przez 7 semestrów, jednolite studia magisterskie – nie dłużej niż 14 semestrów. Stypendium dla osób niepełnosprawnych nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: magistra, magistra inżyniera albo równorzędny. Prawa do świadczenia pozbawiona jest również osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Dotyczy to również studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów na kolejnych kierunkach studiów (pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich, z zastrzeżeniem dotyczącego łącznego okresu przysługiwania świadczenia w zależności od poziomu studiów)

Przy ocenie prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych na kolejnych kierunkach studiów istotny jest moment powstania niepełnosprawności, a nie data wydania orzeczenia potwierdzającego powyższy fakt. Datę lub okres powstania niepełnosprawności określa się na podstawie treści ww. orzeczenia.

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z kompletem dokumentów należy składać w terminie:

  • dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru zimowego
  • jednego tygodnia od rozpoczęcia semestru letniego

Więcej informacji: REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW PANS W NYSIE

Formularze do pobrania

  • Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych (Załącznik nr 6)
  • Dyspozycja przelewu (Załącznik nr 18) - proszę wypełnić tylko w przypadku, gdy numer konta bankowego ulegnie zmianie, w odniesieniu do numeru konta podanego (wcześniej) we wniosku o stypendium.

KONTAKT
mgr Małgorzata Dzikowicz
Budynek A
pokój 116
tel: 77 4090865
e-mail: malgorzata.dzikowicz@pans.nysa.pl
lub
tel: 77 4090866
e-mail: stypendia@pans.nysa.pl