Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Rektora

Stypendium rektora może otrzymać student, który za poprzedni rok studiów uzyskał wyróżniające wyniki w nauce (średnia ocen), osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

W przypadku studentów przyjętych na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, stypendium rektora otrzymuje każdy student spełniający ww. warunki (jeżeli o stypendium zawnioskuje).

O przyznanie stypendium rektora może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, tj.: złożenia egzaminu dyplomowego, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce(średnia ocen) , osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągniecia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym, na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia. Jeżeli ostatni rok studiów trwał jeden semestr, pod uwagę brane są osiągnięcia z tego semestru.

Stypendium rektora przyznawane jest na semestr (zimowy/letni), na wniosek studenta.

Stypendium rektora przyznawane jest w liczbie nie większej niż 10 % liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane 1 studentowi. Przy ustalaniu tej liczby nie uwzględnia się studentów przyjętych na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego.
Wysokość stypendium rektora oraz procent liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w Uczelni do otrzymania stypendium rektora, ustala Rektor odrębnym zarządzeniem, w porozumieniu z samorządem studenckim.

O przyznaniu stypendium rektora decyduje pozycja na liście rankingowej (z wyjątkiem studentów przyjętych na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, gdzie lista rankingowa nie ma zastosowania - informacje podane wcześniej).

O stypendium rektora mogą ubiegać się także studenci-cudzoziemcy.

Stypendium rektora przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów. Łączny okres, przez który przysługuje świadczenie, wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenie przysługuje na studiach: pierwszego stopnia - nie dłużej niż przez 9 semestrów, drugiego stopnia- nie dłużej niż przez 7 semestrów, jednolite studia magisterskie - nie dłużej niż przez 14 semestrów. Stypendium rektora nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: magistra, magistra inżyniera albo równorzędny. Prawa do świadczenia pozbawiona jest również osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Dotyczy to również studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.

Wnioski o przyznanie stypendium rektora wraz z kompletem dokumentów należy składać w terminie:

 • dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru zimowego
 • jednego tygodnia od rozpoczęcia semestru letniego

Wszystkie osiągnięcia: wyróżniające wyniki w nauce (średnia ocen), osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe należy odpowiednio udokumentować i dołączyć do składanego wniosku i załączników. W przypadku osiągnięć naukowych i artystycznych należy dołączyć: zaświadczenie, dyplom, certyfikat , dokument potwierdzający otrzymanie nagrody, wyróżnienia, itp. W przypadku osiągnięć sportowych (ściśle określony katalog w Regulaminie świadczeń dla studentów PANS w Nysie § 35 ust. 16 pkt 4) należy dołączyć: zaświadczenie podpisane przez Pełnomocnika Rektora ds. sportu PANS w Nysie, a w razie jego nieobecności przez Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej PANS w Nysie. Studenci biorący udział w rozgrywkach na poziomie 1 i 2 ligi przedstawiają zaświadczenie podpisane przez prezesa właściwego związku sportowego potwierdzające osiągnięcia sportowe, ze wskazaniem rodzaju osiągnięć lub udziału w rozgrywkach.

Brane są pod uwagę osiągniecia za poprzedni rok akademicki.

Ścisły katalog osiągnięć, za które przyznawane będą punkty decydujące o pozycji studenta na liście rankingowej, zawiera Regulamin świadczeń dla studentów PANS w Nysie.

Przykładowe osiągnięcia, które nie są brane pod uwagę:

 • średnia ocen poniżej 4,0.
 • artykuły lub publikacje, które się jeszcze nie ukazały i są w recenzji lub w druku
 • publikacje o charakterze nienaukowym
 • bierny udział w sympozjach, konferencjach, debatach, seminariach, sesjach naukowych
 • za sam udział w konkursach, festiwalach i olimpiadach oraz eliminacjach do konkursów, festiwali i olimpiad
 • członek: Samorządu Studenckiego, Komisji Stypendialnej, Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Instytutowej Komisji ds. Dydaktyki, przedstawiciel studentów w Senacie, członek Senatu, itp.
 • działalność w ramach wolontariatu
 • promocja Uczelni(reprezentowanie Uczelni)
 • działalność w stowarzyszeniach, organizacjach, fundacjach, itp.

Więcej informacji: REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW PANS W NYSIE

Formularze do pobrania:

I: Załączniki dla studentów II, III, IV i V roku studiów I stopnia (licencjackich, inżynierskich) i jednolitych studiów magisterskich oraz dla studentów II roku studiów II stopnia (magisterskich):

II: Załączniki dla studentów I roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich przyjętych na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego:

III: Załączniki dla studentów I roku studiów II stopnia (magisterskich)

Pozostałe załączniki:

 • Dyspozycja przelewu (Załącznik nr 18) proszę wypełnić tylko w przypadku, gdy numer konta bankowego ulegnie zmianie, w odniesieniu do numeru konta podanego (wcześniej) we wniosku o stypendium.
 • Wniosek do Odwoławczej Komisji Stypendialnej (Załącznik nr 17)

Szczegółowe informacje o stypendium rektora zawarte są w § 35 Regulaminu świadczeń dla studentów PANS w Nysie.

KONTAKT
mgr Małgorzata Dzikowicz
Budynek A, I piętro
pokój 116
tel: 77 4090865
e-mail: malgorzata.dzikowicz@pans.nysa.pl
lub
tel: 77 4090866
e-mail: stypendia@pans.nysa.pl